NË LIDHJE ME NE / KONTAKT

Shoqata për zhvillim individual, organizativ dhe shoqëror Rritje dhe Zhvillim Shkup është themeluar në Shtator 2014, nga një grup profesionistësh në fushën e arsimit dhe shkencës, artit, sportit dhe biznesit/sipërmarrësisë, me mision ,,qytetarët në Republikën e Maqedonisë të arrijnë trajtim si qytetarë të denjtë dhe të barabartë të Europës dhe botës, të jetojnë në mirqenie, të kenë mundësi tëzhvillojnë dhe shfrytëzojnë ptoencijalin e tyre, të jenë pjesëmarrës aktiv në një shoqëri bashkëkohore dhe perspektive, në të njejtën kohë të kontribojnë për zhvillimin dhe mbijetesën e mëtejshme të saj’’.

RRITJE DHE ZHVILLIM Shkup është veçanërisht e njohur në publik për „Studim për të rinjtë në Maqedoninë Veriore 2018/2019’’ (projekt i finansuar në kuadër të Fridrih Ebert Fondacionit – me selinë Shkup), e cila shërben për krijimin e politikave nacionale të fushës së të rinjve në shtet (stil jetese, jetë familjare dhe sociale, arsim, punësim, aktivizëm qytetar, pjesëmarrje politike, etj.), por poashtu edhe për zhvillim të literaturës shkencore nga perspektiva e shkencave shoqërore – në nivel shtetëror, regjional dhe internacional.


Kontakt
rruga: Kej 13, Shtator 18/28
1000 Shkup
developmentmkd@gmail.com
tel. +38978336366

Facebook