ПОДДРЖУВАЧИ

(Јануари - Април, 2021) Проектот е финансиран во рамките на Програмата за директна помош (ДАП). ДАП претставува флексибилна програма за мали грантови, финансирани од Австралискиот буџет за помош, а управувани од Австралиската Амбасада (за Република Србија, Република Северна Македонија и Црна Гора) во Белград.

(Јули - Декември, 2020) Проектот „Предизвикај се себеси и биди активен“ е директно финанинсиран од Група 484,преку Договор за грант, за прифатена апликација на повикот за предлог-проекти „Поддршкапри справување со КОВИД-19 во Црна Гора, Северна Македонија и Србија“.Група 484 е невладина организација, со седиште во Република Србија, основана во 1995година.

(Јули - Декември, 2020) Регионалниот проект „Поддршка на мигрантите и локалните заедници во Црна Гора, СевернаМакедонија и Србија“ е финансиран од Амбасадата на Кралството на Норвешка во Белград,Република Србија.