ПРИФАТИ ГО ПРЕДИЗВИКОТ БИДИ АКТИВЕН, БИДИ ЗДРАВ ОСВОЈУВАЈ ПОЕНИ, НАТПРЕВАРУВАЈ СЕ

Наша цел е…

Намалување на негативното влијание на ковид-19 пандемијата врз нивото на физичка активност на деца на возраст од 10 до 14 години (6то до 9то одделение) и нивно поттикнување да прифатат активен животен стил и секојдневно да имаат најмалку 60 минути физичка активност.

Како до целта….

Преку креирање на програма со релевантни месечни предизвици од областа на физичкото и здравственото образование кои учениците ќе може да ги реализираат во домашни услови без или со многу малку опрема, а за кои ќе добиваат поени и ќе се натрпеваруваат со своите врсници од други училишта од државата.

ПРИДРУЖИ НИ СЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАШАТА ЦЕЛ И ПРИФАТИ ГО ПРЕДИЗВИКОТ